การขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและตำรา

 

 

การขอทุนอุดหนุนการเขียนตำรา

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การขอทุนอุดหนุนการเขียน แปล และเรียบเรียงตำรา

 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการเขียนตำรา

 

แบบขอรับการส่งเสริมการเขียน  แปล  และเรียบเรียงตำรา

 

แบบเสนอเค้าโครงย่อการเขียน  แปล  และเรียบเรียงตำรา

 

การขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

 

คำชี้แจงและคำแนะนะเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงการวิจัย

 

แนวทางการเสนอโครงการวิจัย

 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ภายใน)

 

ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ภายนอก)

 

การตรวจสอบจริยธรรมของโครงการวิจัย

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ มฉก.

 

แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 

ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180