ปีการศึกษา 2559


โครงการการจัดการความรู้ “งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต”

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1 | ระยะที่ 2