ปีการศึกษา 2559


อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ว่าที่ ร.ต.เทพสุรีย์ จันสามารถ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559

อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีจากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2560

อาจารย์กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ ได้รับรางวัลสภาวิจัย (วช) ระดับดีมาก ในหัวข้อเรื่อง “ซีรีน ไฮดรอกซีเมทิลทรานฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่สำหรับโรคมาลาเรีย” จาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2559