ปีการศึกษา 2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประเมินและวัดผลผู้เรียนด้วยวิธี Peer assessment เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ”
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565