ปีการศึกษา 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน
“การใช้เครื่องมือออนไลน์ร่วมกับการประยุกต์เทคนิคการสอนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการ”

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรม

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ