ปีการศึกษา 2560

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2560

  1. การสอนเสริมความรู้พื้นฐานและการใช้แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักศึกษาทึ่ ลงทะเบียนเรียนวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA1093) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  2. ผลการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มคู่และการอภิปรายกลุ่มเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาอินทรีย์เคมีพื้นฐาน (CH2233) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  3. การสอนเสริมและปรับฐานความรู้เพื่อแก้ปัญหากรณีนักศึกษามีผลการเรียนต่ำและนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – CS1343
  4. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในรายวิชา CS3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม
  5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน – CS3703
  6. การใช้กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม