ชุมชนนักปฏิบัติ ด้านการวิจัย

บุคคลต้นแบบด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

บุคคลต้นแบบด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

บุคคลต้นแบบด้านงานวิจัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 

บุคคลต้นแบบด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

 1. อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล (การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม)
 2. อาจารย์สุภา ศิรินาม (การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการบริหารจัดการ)

ชุมชนนักปฏิบัติในโครงการการจัดการความรู้ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

 1. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
 2. อาจารย์ ดร.พรพิมล กาญจนวาศ  
 3. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 
 4. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล 
 5. อาจารย์พัชรี ภคกษมา
 6. อาจารย์อลิษา สุนทรวัฒน์
 7. อาจารย์ศรมน สุทิน 
 8. อาจารย์สุธีรา พึ่งสวัสดิ์      
 9. อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
 10. ผศ. อัญชลี ชุ่มบัวทอง
 11. อาจารย์ผุสดี สิรยากร
 12. อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย
 13. ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
 14. รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
 15. อาจารย์ ดร.ปียนันท์ น้อยรอด
 16. อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวช
 17. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
 18. อาจารย์ชวนพิศ จิระพงษ์
 19. อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล
 20. อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา
 21. อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
 22. อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
 23. อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์
 24. อาจารย์ ดร.พงศกร บำรุงไทย 
 25. ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร 

ประเด็นการพูดคุยโครงการการจัดการความรู้ “งานวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ การผลิตปลาสลิดต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ