ปีการศึกษา 2566

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการทำวิจัยภายใต้ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากร และการสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ต่างคณะ/มหาวิทยาลัย 

ันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00-17.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (2-326) และระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 

 

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรม

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ