ปีการศึกษา 2562

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 2. CH1403 หลักเคมีพื้นฐาน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1
 3. ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2
 4. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิต นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่ 1
 5. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
 6. BH2382 หลักชีวเคมี นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 7. ST2053 สถิติธุรกิจ นักศึกษาหลักสูตร/คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
 8. ST1053 สถิติเบื้องต้น นักศึกษาหลักสูตร/คณะ กายภาพบําบัด ชั้นปีที่ 1
 9. MI3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม (Management in Industry) นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 10. CS2203 Multimedia Technology นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 11. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 12. PH1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์(กลุ่ม 01) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 13. PH2132 ฟิสิกส์ทางกายภาพ (กลุ่ม 01) นักศึกษาหลักสูตรความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่2
 14. CH1233 หลักเคมี หลักสูตรการแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่2

การบริการวิชาการ

 1. MI3343 หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 2. MI3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 หรือ MI3412 การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรค หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่3
 3. CH2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 1
 4. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

การวิจัย

 1. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 2. MI3163 จุลชีววิทยาอาหาร นักศึกษาหลักสูตจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 3. MI4303 โครงงานพิเศษนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 4. BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 5. PH1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ (กลุ่ม 01) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2