ปีการศึกษา 2558


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- ดูภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา วิธีการตัดเกรด”

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ลูกศิษย์มีปัญหาด้านการเรียน...อาจารย์ที่ปรึกษาทำอย่างไรดี”ประจำปีการศึกษา 2558

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- ดูภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานด้านทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการอัคคีภัยและความเสี่ยงในแต่ละห้องปฏิบัติการ

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- ภาพกิจกรรม