ปีการศึกษา 2558

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา วิธีการตัดเกรด”

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ลูกศิษย์มีปัญหาด้านการเรียน…อาจารย์ที่ปรึกษาทำอย่างไรดี”ประจำปีการศึกษา 2558

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ดูภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานด้านทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการอัคคีภัยและความเสี่ยงในแต่ละห้องปฏิบัติการ

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรม