การจัดการห้องปฏิบัติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 133/2563 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับมหาวิทยาลัย

ประเภทของเสีย

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) สำหรับผู้ใช้งาน

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พัฒนาได้อย่างไร ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม

บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกียวข้องกับสารเคมี

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกียวข้องกับสารเคมี เล่ม 2

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2563

ESPReL Checklist

คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

คู่มือความปลอดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการชีววิทยา

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร