การจัดการห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการอบรม 

    1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
    2. คู่มือการจัดการเสารเคมี สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องฏิบัติการ

แผนผังห้องปฏิบัติการ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี