งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2566

ภาคการศึกษาที่ 1

 1. เพื่อนสอนเพื่อนนอกห้องเรียนในรายวิชา AI1403 การเขียนโปรแกรม 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
 2. การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมในรายวิชา AI2303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา AI2433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 
 4. การปรับวิธีการสอนโดยตั้งคำถามเป็นแกนของการเรียน
 5. การปรับพฤติกรรมการเขียนคำตอบในข้อสอบอัตนัย และการให้ความร่วมมือในการเก็บคะแนนในรายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 6. การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่ำในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 7. การใช้ Cyber security learning platform (CyberCIEGE and Tryhackme) ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการด้าน Cyber security ประกอบการเรียนรายวิชา CS3443 Cyber security ประจําภาคเรียนที่ 1/66
 8. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาCS3863 ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2566
 9. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1002 คณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 10. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1003 คณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 11. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1012 แคลคูลัสเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 12. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 13. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1103 คณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566