ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. AI2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 2. BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
 3. BH2382 หลักชีวเคมี (หลักสูตรสมทบ)
 4. BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน
 5. BI1052 พฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์
 6. CH1233 หลักเคมี
 7. CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
 8. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

การบริการวิชาการ

 1. AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
 2. AI2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง
 3. CS3533 ระบบปฏิบัติการ

การวิจัย

 1. AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
 2. AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
 3. AI3413 การเรียนรู้ของเครื่อง
 4. AI3453 การเรียนรู้เชิงลึก
 5. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
 6. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ

ภาคการศึกษาที่ 2

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริการวิชาการ

 1. CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน

การวิจัย

 1. CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน
 2. CS3493 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ