ปีการศึกษา 2561


โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 2 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการเขียนบทความระดับชาติ  แผนและสรุปแผนการดำเนินงาน | องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

  2. ด้านการเขียนบทความระดับนานาชาติ  แผนและสรุปแผนการดำเนินงาน | องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ