ปีการศึกษา 2564

โครงการการจัดการความรู้เรื่อง
“การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ