ปีการศึกษา 2564

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1

 1. การเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านความรู้และปัญญาด้วยการถาม – ตอบเป็นรายบุคคลและเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชา ST2013 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 2. การเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านความรู้และปัญญาด้วยการถาม – ตอบเป็นรายบุคคลและเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชา ST2053 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA1002 คณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 5. การใช้ Electronics Simulation software ส่งเสริมการเรียนรู้การทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้อุปกรณ์จริงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ประจาภาคเรียนที่ 1/2564
 6. การส่งเสริมการฝึกทักษะการเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติเบื้องต้นด้วย 3D Tinkercad ประกอบรายวิชา CS4773 ภาคเรียนที่ 1/2564
 7. การเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นเรียนออนไลน์และการทำงานเป็นทีม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 
 8. การเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบผ่านต้นแบบของเครื่องมือออนไลน์ รายวิชา CS3713 การการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
 9. เพื่อนช่วยเพื่อนฝึกเขียนโปรแกรมผ่าน Discord ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ในรายวิชา AI1403 การเขียนโปรแกรม 1
 10. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหัวข้อ การเรียนรู้ฮาร์ดแวร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมจำลอง PC Building Simulator
 11. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย
 12. การแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอในส่วนของการอธิบายเพื่อแสดงถึงความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นของรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 2

 1. ผลของการบูรณาการการบริการวิขาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และวิชาพยาธิวิทยา
 2. ติวเสริม เพิ่มความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ในรายวิชา AI1413 การเขียนโปรแกรม 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา CS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 3. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา AI2313 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564