ปีการศึกษา 2565

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ประสบการณ์การขอทุนวิจัยด้านสุขภาพจากแหล่งทุนภายนอก และโจทย์วิจัยชุมชน

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ