ปีการศึกษา 2562

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2562

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ สำหรับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา CS1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา BI 1012 ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์, องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์พลังงานกับชีวิต และการสังเคราะห์แสง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 4. การหาผลสัมฤทธิ์ของการเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 5. การเรียนรู้เรื่องขั้นตอนวิธีในการจัดเรียงข้อมูลด้วยสื่อวีดิทัศน์ และการฝึกทักษะด้วยการทำซ้ำรายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
 6. CS1343 การเรียนรู้ Exception Handling ผ่านกระบวนการ LSAC (Learn-Share-Act-Check)
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่่าในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 8. CS2513 การศึกษาวงจรลอจิก (Logic Circuit) ด้วยเครื่องมือออกแบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานของวงจรเชิงตรรกะ
 9. “การปรับพฤติกรรมการทบทวนเนื้อหาบทเรียนของนักศึกษาด้วยการจัดทำ Infographics หรือ Visual note” รายวิชา CS3102 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 10. “การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บน Protoboard อย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์ Circuit wizard” รายวิชา CS3503 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Problem Base Learning รายวิชา CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
 12. การเขียนทบทวนวรรณกรรมในการเขียนร่างโครงงานวิจัย
 13. การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและผลการการใช้เทคนิคการสอบย่อยเพื่อประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน
 14. การพัฒนาการสอน โดยนำการสอนแบบ Problem based learning และ Case based learning เทียบกับวิธีสอนแบบบรรยายปกติ
 15. ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
 16. การการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยให้ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ
 17. ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยการถาม – ตอบเป็นรายบุคคล