ปีการศึกษา 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง “นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จากทำเล่นสู่ใช้งานจริง”

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ