ปีการศึกษา 2566

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “Generative AI เช่น ChatGPT Google Bard ช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างไร

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง 2-326