ปีการศึกษา 2563

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 1

 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม และพันธะเคมีในรายวิชา CH1233 หลักเคมี สำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้วิดีโอเป็นสื่อด้วยแนวคิดการเรียนแบบกลับด้าน
 2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายวิชา MA1013 แคลคูลัส 1 และรายวิชา MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
 3. การพัฒนาการสอน โดยนำการสอนแบบ Problem based learning และ Case based learning เทียบกับวิธีสอนแบบบรรยายปกติ ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา2563
 4. ติวเพิ่ม เติมซ้ำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ในรายวิชา AI1403 การเขียนโปรแกรม 1
 5. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย
 6. การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นต้นด้วยโปรแกรม Makecode และอุปกรณ์ microbit รายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งการบ้านในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 8. การประยุกต์ใช้ Blend based learning กับกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนด้วยการวิเคราะห์ข่าวหรือกรณีศึกษารายวิชา CS3102 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 9. การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการเชื่อมต่อระหว่าง Arduino MCU กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Tinkercad (Arduino Simulator)” รายวิชา CS3503 ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 2

 1. ผลการจัดการเรียนรู้ในวิชา BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา โดยใช้วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 2. ผลการจัดการเรียนรู้ในวิชา BI 1012 ชีววิทยา โดยใช้วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 3. การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา CH2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563