ปีการศึกษา 2557

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A Low-Cost Stereo Vision System for Real-Time Pose Estimation and Its Application for Robot Tracking อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย Journal นานาชาติ
2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ MEASUREMENT AND ANALYSIS SYSTEM OF THE ANKLE MOTION IN HEALTHY GAIT EVALUATION WITH DATA CLASSIFICATION อ.นรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล Proceeding นานาชาติ
3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ HEART RATE MEASUREMENT AND ELECTRICAL PULSE SIGNAL ANALYSIS FOR SUBJECTS SPAN OF 20-80 YEARS อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล Proceeding นานาชาติ
4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ อ.วรนุช ปลีหจินดา Proceeding ชาติ
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการ อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ Proceeding ชาติ
6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการจัดการสมาชิกบนเว็บสำหรับร้านขายยา อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย Proceeding ชาติ
7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
8 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม จัดการเอกสารออก: กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล Proceeding ชาติ
9 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A Recommendation System for Choosing Cultivars of the Para Rubber Tree for Eastern Region of Thailand using Decision Table อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
11 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกพูดในผู้ใหญ่เสียงผิดปกติ รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ Proceeding ชาติ
12 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ Matthematical model of Hand-Foot-Mouth disease (MHMD) in Thailand รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ Proceeding ชาติ
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an invitro TRAP assay อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Structural and mechanical properties of GaAs under pressure up to 200 GPa ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Journal นานาชาติ
15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Ab initio study of electronic density of state and photoabsorption of Ga1_xMnxAs under pressure ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Journal นานาชาติ
16 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
17 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Di-O-demethylcurcumin protects SK-N-SH cells against mitochondrial and endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell death induced by Aβ25-35 อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
18 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Potent Trypanocidal Curcumin Analogs Bearing a Monoenone Linker Motif Acton Trypanosoma brucei by Forming an Adduct อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Effects of Tetrahydrocurcumin on Hypoxia-Inducible Factor-1and Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Cervical Cancer Cell-Induced Angiogenesis in Nude Mice อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassino steroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา Journal นานาชาติ
21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Influences of two-step growth and off-angle on crystalline quality of GaAs buffer layers grown by MOVPE อ.พรสิริ วนรัฐิกาล Journal นานาชาติ
22 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Unexpected Formation of Copper Dimethylglyoxime Dimer From the Reaction of Cuprous Chloride and Tetradentate Buthylene-Bridged Diiminedioxime Ligand อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ Journal นานาชาติ
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Phase Stability and Elastic Properties of CuGaSe2 under High Pressure ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Journal นานาชาติ
24 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา Proceeding ชาติ
25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลของ pH ต่อการดูดซับไอออนโลหะหนักของตัวดูดซับทางชีวภาพ อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม Proceeding ชาติ
26 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สมบัติความยืดหยุ่นของสารกลุ่ม I-III-VI2 ภายใต้ความดัน ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Proceeding ชาติ
27 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ OPTIMIZATION OF LIPASE PRODUCTION FROM LIPASEPRODUCING BACTERIA IN SOIL USING WASTE OF INDUSTRIAL VEGETABLE OIL PRODUCTION อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
28 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF THERMOSTABLE ALKALINE LIPASE FROM A NEWLY ISOLATED Pseudomonas SP. HCU2-1 SUITABLE FOR DETERGENT FORMULATION อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
29 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Production and characterization of a novel high-alkaline and thermal stable lipase from Bacillus sp. HCU-32 and potential application as detergent formulation อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding นานาชาติ
30 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Mast cell activation in the skin of Plasmodium falciparum malaria patients อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน Journal นานาชาติ
31 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจําในผู้สูงอายุ อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง Journal ชาติ
32 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal ชาติ
33 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การประเมินเอสเทอร์ระเหยง่ายในดอกการเวก อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ Journal ชาติ
34 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biosurfactant act as antimicrobial properties produced by Candida mucifera NJP25 อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding นานาชาติ
35 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การคัดแยกเชื้อและทดสอบแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแหล่งปนเปื้อนน้ำมันในโรงงานอุตสาหกรรม อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
36 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ ตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จาหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Proceeding ชาติ
37 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของน้ำสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในนม อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข Proceeding ชาติ
38 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารโดยน้ำผลไม้ อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข Proceeding ชาติ
39 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ Proceeding ชาติ
40 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อิทธิพลของแสงสีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่คัดแยกได้จากต้นอ่อนของพืช อาจารย์อลิษา สุนทรวัฒน์ Proceeding ชาติ
41 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ ตรวจสอบหาเชื้อดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae จากตัวอย่างส่งตรวจจาก ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding ชาติ
42 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella บนไข่ อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding ชาติ
43 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ เหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ต ข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัวและโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Proceeding ชาติ
44 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Screening and Producing of Polyhydroxyalkanoated (PHAs) from Soil Bacteria. อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding นานาชาติ
45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biodiversity of Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Thailand อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding นานาชาติ
46 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Quality of organic and conventional yardlong bean stored at low temperature. อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ Journal นานาชาติ