ปีการศึกษา 2558

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Performance of Light Green Pigment for Near-lnfrared Reflection อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล Journal นานาชาติ
2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การฟื้นฟูการควบคุมแขนสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยใช้อุปกรณ์ตรวจรู้ความลึกร่วมกับเกม อ. ดร.พงศกร บำรุงไทย Journal ชาติ
3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบการบริหารจัดการรับส่งไฟล์โดยใช้โพรโตคอลเอฟทีพี อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา Proceeding ชาติ
4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุการใช้งานของเทป อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา Proceeding ชาติ
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบขออนุมัติลาหยุด อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล Proceeding ชาติ
6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบต่อสัญญาสำหรับการสั่งเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล Proceeding ชาติ
7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบการขอโควตาสำหรับสั่งเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล Proceeding ชาติ
8 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบ Bangkok Komatsu Sales iPad Application อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
9 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบค้นหาเส้นทางรถไฟฟ้าสาธารณะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ Proceeding ชาติ
10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการเอกสารโครงการ อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
11 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นโรคทางระบบขับถ่ายในสุนัข อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
12 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ Proceeding ชาติ
13 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อ.วรนุช ปลีหจินดา Proceeding ชาติ
14 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Robust People Counting using a Region Based Approach for a Monocular Vision System อ. ดร.พงศกร บำรุงไทย Proceeding นานาชาติ
15 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Development of a Game Based System to Support Stroke Rehabilitation using Kinect Device อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย Proceeding นานาชาติ
16 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ การคำนวณขนาดตัวอย่างของตัวแบบผสมทวินามด้วยการศึกษาการจำลอง รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ Journal ชาติ
17 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ Effectiveness of Tai Chi Qi Qong program for Thai women with breast cancer: A randomized control trial รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ Journal นานาชาติ
18 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Biased cyclical electrical field-flow fractionation for separation of submicron particles อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย Journal นานาชาติ
19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Association of Neuroprotective Effect of Di-O-Demethylcurcumin on Ab25–35-Induced Neurotoxicity with Suppression of NF-jB and Activation of Nrf2 อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Mechanisms of Vasorelaxation Induced by Hexahydrocurcuminin Isolated Rat Thoracic Aorta อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Suppression effects of O-demethyldemethoxycurcumin on thapsigargin triggered on endoplasmic reticulum stress in SK-N-SH cells. อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
22 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Effect of Ionic and Nonionic Carriers in Electrical Field-Flow Fractionation อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย Journal นานาชาติ
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Improvement of chloramphenicol production in Streptomyces venezuelae ATCC 10712 by overexpression of the aroB and aroK genes catalysing steps in the shikimate pathway อ. ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล Journal นานาชาติ
24 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Application of Chitosan Film for the Removal of Triclosan from Aqueous Solutions by Adsorption อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด Journal นานาชาติ
25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ TEM Analysis planar Defects in InGaAsN and GaAs Grown on Ge (001) by MOVPE. อ.พรสิริ วนรัฐิกาล Journal นานาชาติ
26 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Cytotoxic Activity of Curcuminoid Analogues against Human Oral Cancer KB Cells อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal ชาติ
27 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ การดูดซับทางชีวภาพของตะกั่วในสารละลายน้ำด้วย ชีวมวลของเชื้อรา อ. ดร.มธุรส อ่อนไทย Journal ชาติ
28 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ โครงสร้างที่ความดันสูงของอินเดียมฟอสไฟด์คำนวณโดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Proceeding ชาติ
29 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Effects of Tetrahydrocurcumin on Tumor Growth and Cellular
Signaling in Cervical Cancer Xenografts in Nude Mice
อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
30 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผ้สูงอายุ อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง Journal ชาติ
31 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Antifungal efficiency of essential oils and crude sophorolipids against the growth of filamentous fungal isolated from moldy clothes and leathery products อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding นานาชาติ
32 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Characterization of a novel alkaline lipase from Pseudomonas sp. HCU2-9 for detergent formulation อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding นานาชาติ
33 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Effect of prestorage short-term Anoxia treatment and modified atmosphere packaging on the physical and chemical changes of green asparagus ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal นานาชาติ
34 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Physiological and physico-chemical changes in green papaya (Carica papaya L. ‘Kaek Noul’) shreds taken from the outer or inner mesocarp ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal นานาชาติ
35 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งระหว่างการจำลองอุณหภูมิการเก็บรักษาและวางจำหน่าย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal ชาติ
36 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของการอบผลฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภค ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal ชาติ
37 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal ชาติ
38 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมจากเตาต้นแบบต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ของดอกคาร์โมมายล์. ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal ชาติ
39 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การรมด้วยไอของกรดอะซิติกร่วมกับการอบลมร้อนต่อคุณภาพของมะขามหวานพันธุ์สีทอง อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ Journal ชาติ
40 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ Journal ชาติ
41 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ ตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้วิธีดูเพล็กซ์พีซี อาร์ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Journal ชาติ
42 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus sp. โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รำข้างหรือกากถั่วเหลือง อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ Journal ชาติ
43 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Journal ชาติ
44 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Journal ชาติ
45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus ในอาหารโดยเทคนิคพีซีอาร์ อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Journal ชาติ
46 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโคร เอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัว และ โยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Journal ชาติ
47 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสที่มีผลต่อการย่อยสลายน้ำมันและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
48 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio cholerae และVibrio parahaemolyticus จากตัวอย่างหอยนางรมสดโดยเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding ชาติ
49 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แหล่งคาร์บอนเพื่อผลิต Polyhydroxyalkanoate (PHAs) จากแบคทีเรีย Allochromatium vinosum อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding ชาติ
50 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากผักและผลไม้ และการผลิตเครื่องดื่มผสมแบคทีเรียกรดแลคติก อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข Proceeding ชาติ
51 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในหลอดทดลอง อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ Proceeding ชาติ
52 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอกโซโพลีแซคคาไรด์จากเกสรดอกไม้ อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding ชาติ
53 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราทนเค็มที่คัดแยกจากป่าชายเลน อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Proceeding ชาติ
54 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากน้ำผลไม้ อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ Proceeding ชาติ
55 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์นมผสมน้ำมะเขือเทศที่หมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้ จากน้ำนมแม่ อ. ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน Proceeding ชาติ
56 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Antibacterial actions of scleractinian corals extracts อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding นานาชาติ
57 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Extraction and characterization of gelatin from Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) scale อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ Proceeding นานาชาติ
58 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ In vitro gastric and pancreatic digestion of anthocyanins extracted from Mulberry fruit อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ Proceeding นานาชาติ