ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2561

 1. การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย ความรับผิดชอบ และความสนใจในการ เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนในรายวิชา MI2053 แบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ
 2. การใช้กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ  MI3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
 3. การกระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอันดับผลการประเมินของนักศึกษารายวิชา ST1053 สถิติเบื้องต้น กรณีศึกษา: นักศึกษากลุ่มเรียน 04
 4. การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา BI 1012 ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ พลังงานกับชีวิต เนื้อเยื่อพืชและพันธุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 5. ผลการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลขหลังผ่านการอบรม PH1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
 6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมีในรายวิชา CH1332 เคมีพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
 7. ศึกษาและเปรียบเทียบการนำโปรแกรม Flowgorithm และโปรแกรมกึ่งเกมมาช่วยแก้ปัญหาการคิดด้านตรรกะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา CS1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 8. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2223ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 9. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 10. การใช้สื่อการสอน Flute board แสดงผังงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจขั้นตอนวิธีการทำงานของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และแก้ปัญหาการส่งงานมอบหมายภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2333 Numerical Method ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 11. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวเรื่อง “IP Man &คุณประดิษฐ์” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 12. นักศึกษาไม่สามารถอธิบายการทำงานโดยละเอียดของอัลกอริทึมที่ใช้ในการทำโครงงานในรายวิชา CS3453 การออกแบบอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 13. การพัฒนามุมมองความคิดในการพัฒนาระบบและส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมรายวิชา CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561