ปีการศึกษา 2565

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

  1. เพื่อนสอนเพื่อนเขียนโปรแกรมในรายวิชา AI1403 การเขียนโปรแกรม 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
  2. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาCS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  3. การใช้ Virtual simulator เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของการสร้างเส้นตรงและการแปลงภาพกราฟิกสองมิติและสามมิติ รายวิชา CS4773 Computer Graphics ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ภาคการศึกษาที่ 2

  1. การเสริมสร้างความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย 2D Game สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา CS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุCS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
  2. การหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา AI2313 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการจำคำศัพท์ ในรายวิชา CS3723 การสื่อสารและระบบเครือข่าย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565