ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 1

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. CH1403 หลักเคมีพื้นฐาน
 2. CH1233 หลักเคมี นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
 3. CH1383 อินทรีย์เบื้องต้น นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 4. MI4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 องค์ความรู้
 5. BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์/การแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
 6. BH2382 หลักชีวเคมี นักศึกษาคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2
 7. BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 8. AI1103 Principles and Ethics for Artificial Intelligence Professional นักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 9. PH2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคกำรแพทย์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2
 10. PH2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2
 11. CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 12. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2  องค์ความรู้

การบริการวิชาการ

 1. MI2131 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาและการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบ
 2. MI4303 โครงงานพิเศษ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
 3. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 4. CS3503 Electronics Computer นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

การวิจัย

 1. MI3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 2. AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 3. PH1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
 4. CS3503 Electronics Computer นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 5. CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data communication and network Systems) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 6. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 2

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 2. CH2233 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ปีที่ 1 และคณะแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
 3. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาสาขาธุรกิจจีน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
 4. CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1
 5. BI1012 ชีววิทยา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาวิอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติและภาคสมทบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 6. BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาวิอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติและภาคสมทบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 7. CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 8. ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 2
 9. AI 1433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 1 นักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์
 10. CS2203 Multimedia Technology นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 11. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

การบริการวิชาการ

 1. AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 1
 2. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2
 3. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

การวิจัย

 1. PH1203 ฟิสิกส์กับการจัดการโรงพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 2. FS3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 3. CH2263 อินทรีย์เคมี นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 4. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 5. CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 6. CS3473 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 7. CS 4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 8. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3