ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
 2. BH2393 ชีวเคมีมูลฐาน
 3. BH2382 หลักชีวเคมี
 4. CH1233 หลักเคมี
 5. BI1052 พฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์
 6. ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 7. ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
 8. AI1103 Principles and Ethics for Artificial Intelligence Professional
 9. AI2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 10. AI 2433 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับปัญญาประดิษฐ์ 2
 11. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

การบริการวิชาการ

 1. PS2033 สรีรวิทยาของมนุษย์
 2. AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
 3. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. AI1403 การเขียนโปรแกรม 1
 5. CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 6. CS3533 ระบบปฏิบัติการ และ CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

การวิจัย

 1. AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)
 2. AI2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง(Network System and Security)
 3. AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
 4. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ภาคการศึกษาที่ 2

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. AI 1433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 1
 2. CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
 4. ST1063 สถิติพื้นฐาน
 5. ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น

การบริการวิชาการ

 1. AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
 2. AI2403 หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
 3. CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน (Digital Business and Application)
 4. MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 5. MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 6. MS3013 พยาธิวิทยา MS3021 ปฎิบัติการพยาธิวิทยา AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ AN1213 กายวิภาคศาสตร์ และ AN1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
 7. MS3013 พยาธิวิทยา MS3021 ปฎิบัติการพยาธิวิทยา AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบAN1213 กายวิภาคศาสตร์ และ AN1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
 8. MS3013 พยาธิวิทยา

การวิจัย

 1. CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน (Digital Business and Application)
 2. AI2313 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ และ AI2213 ระบบฐานข้อมูล
 3. AI2313 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
 4. AI2403 หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ และ AI2223 ส่วนต่อประสานระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์
 5. CS3473 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent)
 6. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล
 7. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ