ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ; 4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”