ปีการศึกษา 2558


อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ที่ได้รับบรางวัลดีเยี่ยม ระดับเหรียญทอง จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน “40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”