ปีการศึกษา 2559


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ