ปีการศึกษา 2561

การบริการวิชาการ

 1. BI1061 – ปฏิบัติการหลักชีววิทยา BI1071 – ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1
 2. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
 3. FS2113 การแปรรูปอาหาร 2 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

การวิจัย

 1. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 2. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 3. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 4. CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1
 2. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตรคณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
 3. CS2203 Multimedia Technology นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 4. MI3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3
 5. FS1003 อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 6. FS2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 7. FS4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 8. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2