ปีการศึกษา 2561


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

-องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

-ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

- ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

- องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

- ภาพกิจกรรม