ปีการศึกษา 2561

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม