ปีการศึกษา 2559


โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ”

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1 | ระยะที่ 2

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต”

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1 | ระยะที่ 2