ชุมชนนักปฏิบัติ ด้านการเรียน-การสอน

บุคคลต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

 • การพัฒนาคลิปวีดิโอการสอนผ่านยูทูบและบทเรียนออนไลน์ (e-learning) : ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก
 • 4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง : อ.พรชนก ประชุมพันธุ์ อ.เกษม พลายแก้ว
 • แนวปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2561

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

 • อาจารย์ณัฐพร นันทจิพรพงศ์ (ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต) แนวปฏิบัติ
 • รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ (ด้านการเขียนตำรา) แนวปฏิบัติ

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

 • อาจารย์พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก (ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)

ชุมชนนักปฏิบัติโครงการการจัดการความรู้ “บุคคลต้นแบบด้านวิจัยและการเรียนการสอน”

 1. อาจารย์ ดร. สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
 2. อาจารย์ ดร. พรพิมล กาญจนวาศ 
 3. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
 4. อาจารย์ ดร. วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
 5. อาจารย์ พัชรี ภคกษมา    
 6. อาจารย์ อลิษา สุนทรวัฒน์  
 7. อาจารย์ ศรมน สุทิน
 8. อาจารย์ กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
 9. อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ
 10. อาจารย์ ดร. ปียนันท์ น้อยรอด
 11. อาจารย์ ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวช
 12. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
 13. อาจารย์ ชวนพิศ จิระพงษ์
 14. อาจารย์ อุมา รัตนเทพี
 15. อาจารย์ อัจจนา ขำทิพย์
 16. อาจารย์ รังสรรค์ โกญจนาทนิกร