ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2559

  1. การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการจัดเรียงข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ ของนักศึกษาในรายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่1/59
  2. การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่ำในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2333 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  4. การพัฒนาการสอนโดยการนำความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปปฎิบัติงานจริง รายวิชา MI3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนกับผลการสอบของนักศึกษารายวิชา ST2053 สถิติธุรกิจ กรณีศึกษา: นักศึกษาตอนเรียน 07