ปีการศึกษา 2559


การบริการวิชาการ

 1. CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 2. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

 3. MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

การวิจัย

 1. CS2423 ทฤษฏีการคำนวณ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 2. CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 3. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 4. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 5. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 6. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาหลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 7. CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 2. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 3. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3

 4. CH2313 เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry) นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 5. CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2