ปีการศึกษา 2560

การบริการวิชาการ

 1. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2
 2. CS1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1
 3. CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
 4. MS3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 5. MS4003เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

การวิจัย

 1. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 2. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 3. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
 4. CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
 5. CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 6. CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
 7. MI3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 8. MI 3163 จุลชีววิทยาอาหาร นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 1. CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 2
 2. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
 3. CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
 4. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
 5. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 6. MI2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
 7. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3