ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ