ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “ร่างต้นฉบับอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”