งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2559

 

1. การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการจัดเรียงข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ ของนักศึกษาในรายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่1/59

 

2. การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่ำในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2333 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

4. การพัฒนาการสอนโดยการนำความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปปฎิบัติงานจริง รายวิชา MI3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนกับผลการสอบของนักศึกษารายวิชา ST2053 สถิติธุรกิจ กรณีศึกษา: นักศึกษาตอนเรียน 07

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180