งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2555

 

1. การแก้ปัญหานักศึกษาที่เสี่ยงต่อการสอบตกและรอพินิจ ด้วยการจัดการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เปรียบเที่ยบกับการจัดกลุ่มแบบความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม ระดมความคิดแบบกลุ่มย่อย

 

3. การเพิ่มความพร้อมในการเข้าเรียนวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

 

4. การใช้บทความจากนิตยสารทางคอมพิวตอร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นสื่อสำหรับฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิชาการ

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180