งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2554

 

1. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบจับคู่(เพื่อนช่วยเพื่อน)ในวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ MA1093

 

2. การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิชาคณิตศาสตร์ (MA1003)

 

3. การแก้ปัญหาในการขาดการเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180