ประกาศมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ

 

045/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

085/2561 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

084/2561 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

 

083/2561 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

 

082/2561 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ" ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและตำรา พ.ศ.2561

 

024/2560 การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

 

030/2559 แนวปฎิบัติการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 

004/2559 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  ยกเลิก

 

01/2558 การยอมรับวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

138/2557 แนวปฎิบัติในการป้องกันการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)

 

137/2557 หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

081/2557 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน   ยกเลิก

 

125/2556 แนวปฎิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเสนอบทความเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

126/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   ยกเลิก

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

 

111/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2

 

มฉก 0203(5)/1442 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

130/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   ยกเลิก

 

029/2552 ปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในการไปปฎิบัติงานในต่างจังหวัด

 

116/2551 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านอาหาร ด้านจีนศึกษา และด้านภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

117/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ยกเลิก

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การให้บุคลากรลาเพื่อการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2550

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ.2546

 

128/2546 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

 

082/2543 อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

 

47-2540 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการอนุญาตให้อาจารย์ไปประชุม สัมมนา ดูงานหรือฝึกอบรม พ.ศ. 2540

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180