ประกาศมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ

 

 

029/2552 ปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในการไปปฎิบัติงานในต่างจังหวัด

 

004/2559 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

081/2557 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

 

01/2558 การยอมรับวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

138/2557 แนวปฎิบัติในการป้องกันการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)

 

137/2557 หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

128/2546 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ.2546

 

125/2556 แนวปฎิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเสนอบทความเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

126/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

 

117/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

130/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

111/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180