ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ; 4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

 

กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 2-124

 

 

 

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180