การบูรณาการการเรียนการสอน > ปีการศึกษา 2561

 

 

การบริการวิชาการ

 

1. BI1061 - ปฏิบัติการหลักชีววิทยา BI1071 - ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1

 

2. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

 

3. FS2113 การแปรรูปอาหาร 2 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

การวิจัย

 

1. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

2. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

3. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 

4. CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม

 

1. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

 

2. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตรคณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3

 

3. CS2203 Multimedia Technology นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

4. MI3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3

 

5. FS1003 อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

6. FS2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

7. FS4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

8. MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180