โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอก

    มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  วิธีการตัดเกรด”

    วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

    หัวข้อ “ลูกศิษย์มีปัญหาด้านการเรียน...อาจารย์ที่ปรึกษาทำอย่างไรดี”ประจำปีการศึกษา 2558

                                                                

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานด้านทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

    การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

 

             

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการอัคคีภัยและความเสี่ยงในแต่ละห้องปฏิบัติการ

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180