โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2557

    เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี Open Source”

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

          

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180