บุคคลต้นแบบด้านวิจัย

 

          1. อาจารย์ ดร.พรพิมล  กาญจนวาศ

 

          2. อาจารย์อลิษา  สุนทรวัฒน์

 

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติในโครงการการจัดการความรู้ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

 

 

1. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา                          14. รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ


2. อาจารย์ ดร.พรพิมล กาญจนวาศ                               15. อาจารย์ ดร.ปียนันท์ น้อยรอด

 

3. รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์                                              16. อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวช

 

4. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล                        17. อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

 

5. อาจารย์พัชรี ภคกษมา                                               18. อาจารย์ชวนพิศ จิระพงษ์

 

6. อาจารย์อลิษา สุนทรวัฒน์                                         19. อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล

 

7. อาจารย์ศรมน สุทิน                                                    20. อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา

 

8. อาจารย์สุธีรา พึ่งสวัสดิ์                                              21. อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์

 

9. อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์                                        22. อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล

 

10. ผศ. อัญชลี ชุ่มบัวทอง                                              23. อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์

 

11. อาจารย์ผุสดี สิรยากร                                                24. อาจารย์ ดร.พงศกร บำรุงไทย      

 

12. อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย                                      25. ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร            

 

13. ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล                               

 

 

 

ประเด็นการพูดคุยโครงการการจัดการความรู้ "งานวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ การผลิตปลาสลิดต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2559

 

ครั้งที่ 2 สรุปประชุมเรื่องการบริการวิชาการคลองด่าน 9 มกราคม 2560   

             ประเด็นกลุ่มสิ่งแวดล้อม 12 มกราคม 2560

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180