ปีการศึกษา 2561

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก (ด้านการเรียนการสอน) แนวปฏิบัติ

 

 

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

 

อาจารย์ณัฐพร นันทจิพรพงศ์ (ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต) แนวปฏิบัติ

 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ (ด้านการเขียนตำรา) แนวปฏิบัติ

 

 

บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

 

อาจารย์พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก (ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติโครงการการจัดการความรู้ “บุคคลต้นแบบด้านวิจัยและการเรียนการสอน”

 

 

 

1. อาจารย์ ดร. สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา                         9.   อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

 

2. อาจารย์ ดร. พรพิมล กาญจนวาศ                             10.  อาจารย์ ดร. ปียนันท์ น้อยรอด

 

3. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล                          11.  อาจารย์ ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวช

 

4. อาจารย์ ดร. วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล                      12.  อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

 

5. อาจารย์ พัชรี ภคกษมา                                             13.  อาจารย์ ชวนพิศ จิระพงษ์

 

6. อาจารย์ อลิษา สุนทรวัฒน์                                       14.  อาจารย์ อุมา รัตนเทพี

 

7. อาจารย์ ศรมน สุทิน                                                  15.  อาจารย์ อัจจนา ขำทิพย์

 

8. อาจารย์ กรรณิการ์ แก้วกิ้ม                                         16. อาจารย์ รังสรรค์ โกญจนาทนิกร

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180