บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน

 

          1. อาจารย์วรรณารัตน์  วิบูลสุข

 

          2. อาจารย์ รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย์

 

          3. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  สุภัคดำรงกุล

 

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติโครงการการจัดการความรู้ “บุคคลต้นแบบด้านวิจัยและการเรียนการสอน”

 

 

1. อาจารย์ ดร. สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา                         9.   อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

 

2. อาจารย์ ดร. พรพิมล กาญจนวาศ                             10.  อาจารย์ ดร. ปียนันท์ น้อยรอด

 

3. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล                          11.  อาจารย์ ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวช

 

4. อาจารย์ ดร. วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล                      12.  อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

 

5. อาจารย์ พัชรี ภคกษมา                                             13.  อาจารย์ ชวนพิศ จิระพงษ์

 

6. อาจารย์ อลิษา สุนทรวัฒน์                                       14.  อาจารย์ อุมา รัตนเทพี

 

7. อาจารย์ ศรมน สุทิน                                                  15.  อาจารย์ อัจจนา ขำทิพย์

 

8. อาจารย์ กรรณิการ์ แก้วกิ้ม                                         16. อาจารย์ รังสรรค์ โกญจนาทนิกร

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180