งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2558

 

1. ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต่อการเพิ่มความสามารถในการเรียนรายวิชาเคมีทั่ว ไป1 (CH1213)ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชั้น ปี ที่ 1

 

2. การพัฒนาทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยาพื้นฐานของนักศึกษารายวิชา MI3412 การวิเคราะห์แบคทีเรีย ก่อโรคและสารพิษในอาหาร โดยใช้วิธีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล

 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการทำโครงการงานประจำรายวิชา CS4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

4. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง “การจดจำตำแหน่งการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์สำหรับการพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบสัมผัส” ของรายวิชา CS1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

5. การจับกลุ่มของนักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาผลงานวิชาการในรายวิชา CS3453 การออกแบบอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

6. การเสริมสร้างความรู้ในการเรื่องจุลินทรีย์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2/2558

 

7. การปรับพฤติกรรมนักศึกษาเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา CS3313 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้ในงานเว็บ

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180