งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2557

 

1. ผลการสอนเสริมต่อการเพิ่มทักษะและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโจทย์เคมีประเภทคำนวณในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 (CH1213) ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180